Ondernemersfonds

Door de inzet van een Ondernemersfonds is het mogelijk de collectieve belangen van de ondernemers in de gemeente Berkelland beter en professioneler te kunnen behartigen. Het is een fonds van, door en voor ondernemend Berkelland. Er is een toename van het aantal onderwerpen met een collectief belang waar ondernemers mee worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld bereikbaarheid en veiligheid, sluitingstijden, overlastsituaties, onderhoudszaken, de nieuwe omgevingswet, duurzaamheidseisen etc.

Door het ondernemersfonds, en daarmee de centrale organisatie middels het Platform BV Berkelland, ontstaat een structuur waarin deze zaken collectief voor Berkelland professioneel worden opgepakt.

Het Ondernemersfonds wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting, bestuurd door afgevaardigden van de Industriële Kring Berkelland (IKB), de centrumondernemers- en bedrijvenparkverenigingen. De middelen voor het uitvoeren van plannen om collectief het ondernemersklimaat te verbeteren komen uit dit Ondernemersfonds.

Een wezenlijk verschil met de vorige situatie is dat deze middelen toen veelal uit de contributie-gelden van de diverse centrumondernemersverenigingen, bedrijvenparkverenigingen en de IKB kwamen. In de situatie met een Ondernemersfonds betaalt ieder bedrijf in de winkel- en bedrijvengebieden mee en profiteert hier ook van. De problematiek van de zogenaamde “free-riders” (ondernemingen die niet zijn aangesloten bij ondernemersverenigingen maar wel mee profiteren van investeringen) wordt hiermee opgelost.

In de huidige tijd van een steeds meer (in financieel opzicht) terugtrekkende overheid wordt door de inzet van een Ondernemersfonds de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. De gemeente zal bij goed onde-bouwde projecten in de vorm van cofinanciering op maat meewerken.

Hoe werkt een Ondernemersfonds?

Er zijn een aantal opties om de middelen voor het Ondernemersfonds te verkrijgen. Uit onderzoek en overleg is gebleken dat het systeem van reclameheffing het meest eerlijke en best toepasbare systeem is voor ondernemend Berkelland. Bij dit overleg zijn de IKB en de centrumondernemers- en bedrijvenparkverenigingen uit de gemeente Berkelland betrokken.

Het grote voordeel van het systeem van reclameheffing is dat bij dit systeem de ontvangen middelen voor een belangrijk deel terug kunnen vloeien naar de diverse centrumondernemers- en bedrijvenpark-verenigingen en de IKB. Hiermee wordt het collectieve belang voor Berkelland behartigd en blijft de lokale slagvaardigheid met acties en projecten in stand.

De reclameheffing is een middel om, binnen de winkel- en bedrijvengebieden iedere onderneming te laten bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van de lokale economie.

De contributie voor leden van de centrumondernemers- en bedrijvenparkvereniging die meebetalen aan het Ondernemersfonds is verlaagd naar € 10,00 excl. BTW per jaar.

De uitgaven van het Ondernemersfonds moeten een duidelijk collectief belang dienen van de ondernemers en een meerderheid van de ondernemers moet daarvan profiteren.

Huidige stand van zaken

Het Ondernemersfonds maakt deel uit van de Economische Agenda van de gemeente Berkelland.

In eerste instantie wordt de heffing geheven in de centrum- en bedrijvengebieden van de 4 hoofdkernen van Berkelland. Later zal de heffing voor geheel Berkelland worden ingevoerd.

De ontvangen middelen worden via het Ondernemersfonds, onder aftrek van de inningskosten, een bijdrage voor het Platform BV Berkelland en een bijdrage voor de IKB, rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de lokale centrumondernemers- en bedrijvenparkverenigingen. Iedere ondernemer die lid is van de lokale ondernemersverenigingen of de IKB heeft hierdoor direct invloed op de besteding van de middelen uit het Ondernemersfonds.

De nieuwe rol van de gemeente wordt steeds meer faciliterend en als partner. Een ondernemers-platform met een gezamenlijke doelstelling is het overlegorgaan waar de gemeente nauw mee samenwerkt. Al sinds begin 2010 is duidelijk dat dit niet werkbaar is met alle afzonderlijke belangenorganisaties, maar dat dit collectief via het Platform loopt. Dit heeft onder andere er mede voor gezorgd dat de Economische Agenda van de gemeente goed gevuld is en dat er binnen de gemeente Berkelland een goed gekwalificeerd Team Economische Zaken is in het belang van een goed ondernemersklimaat binnen Berkelland.

Berekeningsmethode

  • Bedrijven op bedrijvenparken
    Starttarief € 125,- Maximumtarief € 450,-
  • Bedrijven in de centra
    Starttarief € 175- Maximumtarief € 450,-

Het starttarief wordt voor zowel bedrijven op bedrijvenparken als in de centra verhoogd met een variabele* bijdrage van 0.05% over de WOZ-waarde.

* de variabele bijdrage kan wijzigen, bijvoorbeeld als de gemiddelde WOZ-waarde sterk daalt kan het variabele % stijgen, als de gemiddelde WOZ-waarde sterk stijgt kan het variabele % dalen. Het minimum en maximumtarief ligt vast.

Rekenvoorbeeld
Pand met WOZ-waarde € 300.000,00 op bedrijvenpark:
Basis € 125,00
Variabele opslag 0.05% x € 300.000,00 = € 150,00
Totale heffing € 125,00 + € 150,00 = € 275,00 per jaar

Klik hier voor de Verordening Reclamebelasting Berkelland 2018.