Privacyverklaring Ondernemersvereniging Neede

Uw privacy is voor de OndernemersVereniging Neede (OVN) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat de OVN doet met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft, of wilt weten wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met het
secretariaat van de verenging.

Waarvoor verwerkt de OVN persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens in het kader van:
– Ledenadministratie
– Financiële administratie (contributies)
– Versturen van de digitale Nieuwsbrief
– De website
– De organisatie van bijeenkomsten en acties

Welke persoonsgegevens verwerkt de OVN?
De OVN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Naam, adres, postcode en woonplaats
– Naam contactpersoon
– Geslacht contactpersoon (man/vrouw)
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Financiële gegevens (bankrekeningnummers)
– Betaalvoorkeur (incasso ja/nee)
– Ingangsdatum lidmaatschap
– Beeldmateriaal van bijeenkomsten en/of acties

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
De OVN geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), of als wij bepaalde verenigingszaken hebben uitbesteed.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen daarom dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging stee ds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum boven de verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Analytische cookies Google
Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google
Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
– Het laten corrigeren van fouten
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– Het intrekken van uw toestemming

– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij de gegevens van de juiste persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
OndernemersVereniging Neede
t.a.v. het secretariaat
Postbus 26
7160 AA NEEDE
E-mail:
secretariaat@needseondernemers.nl

Neede, 25 mei 2018